Projektová a inžinierska činnosť

 • Ponúkame projektové služby pre pozemné stavby (novostavby, prístavby, nadstavby a rekonštrukcie rodinných a bytových domov, polyfunkčné objekty, administratívne budovy) v stupni pre:
  1. územné rozhodnutia
  2. stavebné povolenia
  3. realizačné projekty
 • Zabezpečujeme spracovanie projektov pre celkovú obnovu budov hlavne bytových domov, ktoré využívajú financovanie nielen pomocou vlastných zdrojov, komerčných bánk ale aj za pomoci Štátneho fondu rozvoja bývania, resp. dotácii na odstránenie systémových porúch.
 • Pre katalógové rodinné domy zabezpečujeme osadenie stavby a napojenie na inžinierske siete, vjazdy na pozemok, prípadne rôzne zmeny požadované investorom.
 • Na základe požiadavky investora zabezpečujeme inžiniersku činnosť, ktorá je potrebná pre vydanie stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí a rôznych vyjadrení dotknutých orgánov.
 • Spracuvávame tepelno-technické a odborné posudky, ktoré sú nevyhnutné pre získanie rôznych fondov a dotácii (ŠFRB, Environmentálny fond, Ekofond)